Aditya-Angana

Aditya-Angana
Aditya-Angana
Asia
India
Shantipur
Sri Sri Radha-Madanmohana(Worship By Sri Sri Aditya Acharya Prabhu), Sri Sri Radha-Ramana, Sri Sri Ramachandra Jiu, Sada-Vuja Mahaprabhu, Sri Sri Sitanath( Sri Sri Aditya Acharya Prabhu)-Sri Sri Sitadevi-Sri Sri Achutwanandya Prabhu(The Older Son OF Sri Sri Aditya Acharya Prabhu), Sripad Madhavendra Puri(The Spiritual Master of Sri Sri Aditya Acharya Prabhu), Sri Sri Jagannath-Balarama-Suvadra, Srila Haridasa Thakur, Sri Sri Ksetrapal Shiva Lingam,

The Holy Bakul Tala(The Holy Sitting-Place of

Srila Haridasa Thakur, in Shantipur)