Sri Rupa Sanatana Gaudiya Ashram

Sri Rupa Sanatana Gaudiya Ashram
America
Brazil
Paranaguá
Srila Bhakti Vedanta Vana Mhj
Sri Shyama-Raman Bihari
671, Coronel Santa Rita Avenue
- 41- 8475 2762

Activities - Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaj web radio harikatha - translation - Jaiva Dharma and Bhagavad Gita katha in all Latin America by the mercy of Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaj and the mercy of Srila BB Tirtha Maharaj everywhere
> Thank you.